Statut


Było konieczne opracować nowy Statut aby Legion mógł być zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Polsce:

statut-stowarzyszenia-małych-dusz

<<< Pobierz Statut Stowarzyszenia Małych Dusz >>>

Statut opracowany przez Radę Główną Legionu Małych Dusz w Chevremont i zatwierdzony przez biskupa Liege 21 listopada 1983 r. Określa jakie są zadania i cele Legionu bardziej od strony duchowej.

ROZDZIAŁ 1

TOŻSAMOŚĆ I CELE

Artykuł 1. - "Legion Małych Dusz Miłosiernego Serca Jezusa", nazywany tutaj "Legionem", jest ruchem duchowości, biorącym początek w charyzmacie założycielki Małgorzaty, która pod wpływem łask mistycznych otrzymanych od Pana, sprecyzowała cele i środki poprzez "Orędzie Miłosiernej Miłości do Małych Dusz", nazwanych dalej "Orędziem".

Artykuł 2. - W jedności z Papieżem i Kolegium Biskupów, Legion uczestniczy w trosce całego Kościoła, aby wzbudzić w każdym ochrzczonym żywą świadomość wezwania do świętości, które to wezwanie wypływa z powołania, otrzymanego na chrzcie świętym. Legion przynosi swoją specyficzną odpowiedź przez głoszenie "Miłości Miłosiernej Serca Jezusa".

Artykuł 3. - Duchowość jest ewangeliczna: proponuje ona włączenie się w dziecięctwo duchowe po linii świętej Teresy z Lisieux i wsłuchanie się w "Orędzie Miłości Miłosiernej do Małych Dusz". Jest ona skupiona na miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa: stara się Go ukochać i szerzyć miłość do Niego przez wstawiennictwo chwalebnej Dziewicy Maryi. Idąc po linii całkowitej wierności Kościołowi, Legion stara się, by wszyscy przyjęli i wiernie wypełniali całe nauczanie i decyzje Magisterium, jako wyraz konkretnej miłości do naszego Pana i jako lekarstwo na kryzys wiary w drugiej połowie XX wieku.

Artykuł 4. - Metodą uświęcenia jest modlitwa o działalność apostolską. Modlitwa karmi się Pismem Świętym, medytowanym przy pomocy "Przesłań Miłości Miłosiernej". Tej modlitwie towarzyszy odmawianie Różańca. Stara się ona wzbudzić postawę zaufania i pokory. Ta modlitwa oddania się znajduje swoją gwarancję autentyczności w praktyce miłości bliźniego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najuboższych duchowo i materialnie. Działanie apostolskie Legionu polega na rozszerzaniu "Orędzia Miłosiernej Miłości do Małych Dusz" we wszystkich krajach świata, gdzie Legion jest założony i we wszystkich możliwych językach. Legion bierze w ten sposób swój udział w misji ewangelizacyjnej.

Artykuł 5. - Legion tworzą grupy Małych Dusz, nazywane "wysepkami świętości", których członkowie zbierają się co najmniej raz w miesiącu. Grupy te pomagają w uświęcaniu się i przyczyniają się do ewangelizacji zgodnie z zasadami ruchu.

Artykuł 6. - "Legion Małych Dusz Miłosiernego Serca Jezusa" jest stowarzyszeniem prywatnym wiernych, cieszącym się osobowością prawną w Kościele, czego dowodem jest niniejszy statut, zaaprobowany dekretem biskupa Liege, w zgodzie z kanonami 299 § 3 i 322 § 2 kodeksu prawa kanonicznego.

Artykuł 7. - Legion jest stowarzyszeniem o powołaniu uniwersalnym. Jego działalność roztacza się daleko poza granice diecezji Liege. Wprowadzenie ruchu do innej diecezji wymaga zgody pisemnej biskupa danej diecezji, zgodnie z kanonami 322 § 2 i 312kodeksu prawa kanonicznego.

Artykuł 8. - "Wyspy świętości" z danej diecezji stanowią grupę diecezjalną.

Artykuł 9. - "Wyspy świętości" mogą tworzyć zgrupowania krajowe, jeśli istnieją w trzech różnych diecezjach tego samego kraju. Jeżeli nie ma ich dosyć w jakimś kraju, by stworzyć zgrupowanie krajowe w oczekiwaniu na ten moment "Wyspy świętości" już istniejące wejdą w skład dowolnie wybranego zgrupowania innego kraju.
ROZDZIAŁ 2

SIEDZIBA CENTRALNA

Artykuł 10. - "Legion Małych Dusz Miłosiernego Serca Jezusa" ma swoją siedzibę centralną w Cheveremont w diecezji Liege (Belgia).

Artykuł 11. - Legion posiada tam swoje "Centrum Międzynarodowe" które jest miejscem spotkań, formacji i siedzibą władz naczelnych stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ 3

WŁADZE

Artykuł 12. - Legion Małych Dusz podlega nadzorowi miejscowego Ordynariusza, tak w diecezji Liege jak i we wszystkich innych diecezjach, gdzie obecność Legionu uzyskała pisemną zgodę danego biskupa.

Artykuł 13. - Mocą tego prawa nadzoru, do Ordynariusza miejscowego należy, zgodnie z kanonem 305 § 1, dbanie o to, by nieskazitelność wiary i obyczajów była zachowana i by nadużycia nie wkradały się do dyscypliny kościelnej. Do niego także należy, według kanonu 323 § 2, czuwanie nad tym, aby wykonywanie apostolatu Legionu było skierowane ku dobru wspólnemu.

Artykuł 14. - Legion jest kierowany przez Radę Główną, składającą się z co najmniej pięciu członków. Członkowie ci wybierani są przez Walne Zgromadzenie ruchu większością 2/3 głosów, z wyjątkiem Założycielki i duszpasterza między narodowego, którzy są członkami z urzędu. Członkowie wybrani Rady Głównej są nimi na okres trzech lat i mogą być wybrani powtórnie. W ciągu całego okresu ich kadencji mogą być odwołani poprzez Walne Zgromadzenie według niniejszych statutów.

Artykuł 15. - Rada Główna wybiera z pośród swoich członków prezesa, nazwanego również "Moderatorem", jednego lub kilku prezesów (wice moderatorów) jednego sekretarza i jednego skarbnika.

Artykuł 16. - Rada Główna nie może dyskutować ważnie bez obecności co najmniej połowy swoich członków plus jeden. Decyzje są ustalane prostą większością głosów prezes (czyli moderator międzynarodowy) dysponuje dwoma głosami w przypadku równej ilości głosów w każdym głosowaniu w Radzie Głównej.

Artykuł 17. - Z powody rozrostu Legionu poza diecezją Liege prezes jest poprzez sam fakt Moderatorem międzynarodowym stowarzyszenia. Jego wybór musi być potwierdzony przez biskupa Liege.

Artykuł 18. - Funkcja sekretarza i skarbnika może być powierzona jednej i tej samej osobie. Duszpasterz międzynarodowy może być mianowany wiceprezesem, ale nie może być prezesem.

Artykuł 19. - Rada Główna ustanawia kierunki ogólne życia i apostolstwa Legionu jak również kierunek dotyczący formacji duchowej członków Legionu.

Artykuł 20. - Rada Główna strzeże wierności tłumaczeń "Przesłania" i strzeże także praw wydawania. Założycielka przyznała jej wyłączność na zarządzanie prawami wydawniczymi zachowując dla siebie pełne prawo do decydowania o tych sprawach.

Artykuł 21. - Rada Główna udziela zgody na tworzenie nowych "Wysp świętości" i potwierdza wybór ich odpowiedzialnych to potwierdzenie i ustanowienie mogą być oddane w ręce odpowiedzialnych za zgrupowania narodowe.

Artykuł 22. - Rada Główna określa zgrupowania narodowe "Wysp świętości" i potwierdza wybór ich poszczególnych moderatorów.

Artykuł 23. - Walne Zgromadzenie Legionu składa się z członków z urzędu, wchodzących do niego, tj. z Założycielki i duszpasterzy międzynarodowego, dalej: z trzech członków, wybranych na okres trzech lat, których mandat może być przedłużony, oraz członków wybranych na okres trzech lat przez zgrupowania narodowe. To Walne Zgromadzenie zbiera się każdego roku w dniach, ustalonych przez Radę Główną. Członkowie, którzy nie mogą przybyć, mogą powierzyć komuś swój głos. Walne Zgromadzenie jest prawnie ukonstytuowane bez względu na ilość członków obecnych, czy też reprezentowanych.

Artykuł 24. - Walne Zgromadzenie jest kompetentne w: nominacjach i odwołaniach członków Rady Głównej, ustalaniu budżetu i wydatków, ustanawianiu corocznych składek, rozwiązaniu stowarzyszenia. Ten ostatni punkt jest zarezerwowany interwencji Biskupa Liege, zgodnie z przepisami, zawartymi w art. 46 niniejszego statutu.

Artykuł 25. - Zgrupowania krajowe odbywają swoje własne zgromadzenia, jeśli to jest możliwe, każdego roku, lub przynajmniej co trzy lata.

Artykuł 26. - Zgromadzenie zgrupowania krajowego składa się z delegatów "Wysp świętości". Delegaci mają prawo głosować i ewentualnie mogą to zrobić przez powierzenie komuś swego głosu.

Artykuł 27. - Kompetencje Zgromadzenia krajowego są następujące:
  1. dyskutować i przystosować do warunków lokalnych dyrektywy Rady Głównej Legionu,
  2. obradować nad innymi sprawami, wypływającymi z sytuacji wewnętrznej i poprzednio zaaprobowanymi przez Radę Główną. Te sprawy mogą dotyczyć zwłaszcza organizacji diecezjalnej lub krajowej Legionu,
  3. wybrać moderatora zgrupowania krajowego, którego kadencja trwa trzy lata i może być przedłużona.
Artykuł 28. - moderator krajowy reprezentuje pełnoprawne swoje zgrupowanie na Walnym Zgromadzeniu Legionu. Jeżeli z ważnych powodów nie może przybyć, może przysłać delegata. Może nim być krajowy duszpasterz.